Voucher Quick Shine – mangomojito
Welcome mangomojito
My Cart
big-1

Voucher Quick Shine

Regular price 200.00 ฿

Voucher

Voucher Quick Shine มลูค่า 200 บาท
เป็น Voucher สำหรับการใช้ทำความสะอาดรองเท้าในแบบ Quick Shine ที่จะเป็นการทำความสะอาดรองเท้าเบื้องต้น โดยจะเป็นการลงครีมทำความสะอาดหนัง และครีมทำบรุงหนัง เพื่อให้รองเท้าหนังของคุณกลับมาสะอาด และดูใหม่ขึ้น

เงื่อนไขการใช้
1. Voucher นี้สามารถใช้ได้ที่สาขาสยาม สแควร์ ซอย 2 และเกษร วิลเลจ เท่านั้น
2. กรุณาแสดง Voucher นี้ก่อนใช้งานทุกครั้ง
3. Voucher นี้จะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้


Frank Derby - Black
5,586.00 ฿
Frank Derby - Oak
5,586.00 ฿