How to tie dress shoes

How to Tie Dress Shoes: Mango Mojito Style การผูกเชือกรองเท้าก็ถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ Gentleman หากว่าไม่รู้วิธีการผูกที่ถูกต้องก็จะทำให้บิดเบี้ยว Mango mojito จึงขอแนะนำวิดีโอขั้นตอนการผูกเชือกรองเท้าในแบบของเรา ที่ทำให้ออกมาดูดีที่สุด หากสงสัยเพิ่มเติม ทางหน้าร้านเรายินดีแนะนำ เรียนเชิญครับ ที่สาขา Siam Square Soi 2

Back to blog